domek olchowiec, noclegi solina, domek olchowiec, noclegi solina, domek olchowiec, noclegi solina, domek olchowiec, noclegi solina

domek olchowiec, noclegi solina, domki solina

Regulamin

Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Domku Letniskowego „ Olchowiec”

 1. Niniejszy Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Domku Letniskowego. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji, (wpłacenia 30% zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.  Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca przelewem powiększoną o kaucje zwrotną w wysokości 500 zł. 
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefonicznie lub mailowo) należy potwierdzić wpłacając na konto:
  45 1600 1462 1815 9088 8000 0001 , PRODMET Renata Cholewiak, ul. Niegłowicka 1K, 38-200 Jasło
  kwotę zadatku, o której mowa w pkt 1 wciągu 24 godzin od zgłoszenia pobytu telefonicznie. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 3. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu oraz zapoznaniem się z Klauzulą Informacyjną RODO.
 4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca przelewem na konto wskazane w pkt. 2  najpóźniej 7 dni przed przyjazdem (tj.kwota wynikająca z przemnożenia liczby dób i ceny za dobę pomniejszona o zapłaconą kwotę zadatku) plus zwrotna kaucja w wysokości 500 zł
 5. W dniu przyjazdu na miejsce następuje zapłata właścicielowi gotówką opłaty klimatycznej w wysokości 1,50 zł/ doba za każdą osobę dorosłą i 0,75 zł / doba za każde dziecko do 15 roku życia.

 6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 10:00.
 8. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie nr 7 (godz. 16:00).
 9. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. * adres firmowy do przelewu. Klientów na wypoczynek zapraszamy do Domku letniskowego znajdującego się nad Zalewem Solińskim w miejscowości Olchowiec 157.
 10. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 11. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 12. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku Letniskowym w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 13. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Domku Letniskowego w podnajem innym osobom . W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku Letniskowego (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 14. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków Letniskowych nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, właściciel Domku Letniskowego nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek Letniskowy, tzn. sprawdzić stan mebli, okien i pozostałych urządzeń znajdujących się w Domku Letniskowym jak również stan sanitarno – higieniczny. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
 16. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłaszać natychmiast do Właściciela.
 17. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego Domku Letniskowego, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 18. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku Letniskowym w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 19. W Domku Letniskowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 20. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.
 21. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 22. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00, Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 23. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:
 • używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,
 • wnoszenia do Domku Letniskowego łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
 • rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym, · używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka)
 • używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej,
 • palenia papierosów w Domku Letniskowym
 1. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku Letniskowym.
  O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 1. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku Letniskowym, a także do zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku Letniskowego.
 2. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 4. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie Domku Letniskowego pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi ich właściciel, tj. Wynajmujący.
 5. Właściciel Domku Letniskowego nie odpowiada na wiadomości SMS, a wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane.
 1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress